1. Postanowienia ogólne Regulaminu
  1. Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez http://adrianbialek.xaa.pl/ ,dalej:  http://adrianbialek.xaa.pl/  , usług drogą elektroniczną na witrynie www.moneygenius.pl  oraz na portalach internetowych  http://adrianbialek.xaa.pl/ , a także zasady i warunki udzielania przez  http://adrianbialek.xaa.pl/ licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 
 1. Odpowiedzialność –  http://adrianbialek.xaa.pl/  , zastrzega, że produkty dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.  http://adrianbialek.xaa.pl/ zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. http://adrianbialek.xaa.pl/ , nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez http://adrianbialek.xaa.pl/  w Produktach.
 • Wszystkie dostarczone produkty są ostateczne. W przypadku zawarcia przez http://adrianbialek.xaa.pl/  i Klienta umowy, płatności nie będą pobierane, gdyż produkt jest darmowy. Nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek żądań zapłaty ze strony klienta, ani http://adrianbialek.xaa.pl/  .
W wypadku uczestnictwa w szkoleniu zawartym na stronie (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu),  http://adrianbialek.xaa.pl/ , ma prawo do zmian programu, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.
 • http://adrianbialek.xaa.pl/  , zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia..
 • W przypadku rezygnacji klienta, dane natychmiast są usuwane, a dostęp do stron udostępnionych cofnięty.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektornicznej, na maila lub inne portale na których można skontaktować się z właścicielem.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych
 • W ramach świadczenia przez  http://adrianbialek.xaa.pl/  , Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, http://adrianbialek.xaa.pl/  jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.
 • W przypadku uzyskania przez http://adrianbialek.xaa.pl/  , wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, http://adrianbialek.xaa.pl/  , może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
  • nazwisko, imiona, płeć Klienta;
  • adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
  • numery telefoniczne Klienta;
 • http://adrianbialek.xaa.pl/  może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych  http://adrianbialek.xaa.pl/  .
 • Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy z  http://adrianbialek.xaa.pl/ .
 
 • http://adrianbialek.xaa.pl/  dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony http://adrianbialek.xaa.pl/  . Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adresasopes@wp.pl oraz na Messengerze.- STOP.